Βαθμονόμηση αισθητήρων Fiat ABS
 i 

Μεγάλη βαθμονόμηση αισθητήρα επιτάχυνσης
Διαμήκης βαθμονόμηση αισθητήρα G
Διακρίβωση αισθητήρα πίεσης
Βαθμονόμηση αισθητήρα στροφής

Κάλυψη στο FiCOM