Κωδικοποίηση βαλβίδων Renault / Nissan TPMS
 i 

Το RenCOM υποστηρίζει βαλβίδες TPMS που κωδικοποιούν μονάδες ελέγχου UCH (BCM). Κάθε βαλβίδα τροχού αναγνωρίζεται από ένα μοναδικό δεκαεξαδικό κώδικα (π.χ. 1D2B11) και πρέπει να καταχωριστεί σωστά στο UCH (TPM) ECU για να λειτουργήσει σωστά.

Διαβάστε τις αποθηκευμένες βαλβίδες και για τους τέσσερις τροχούς

Διαβάστε / επαληθεύει έναν κωδικό βαλβίδας

Για τη διαδικασία αυτή απαιτείται ένα συναρπαστικό εργαλείο βαλβίδας TMPS

Γράψτε τους κώδικες βαλβίδων χειροκίνητα

Πρέπει να έχετε ήδη κωδικούς αναγνώρισης βαλβίδων, δεν απαιτείται ειδικό εργαλείο.

Μάθετε κωδικούς βαλβίδων

Για τη διαδικασία αυτή απαιτείται ένα συναρπαστικό εργαλείο βαλβίδας TMPS.

Κάλυψη στο RenCOM